TATO SOCIÁLNÍ SLUŽBA JE PODPOŘENA ÚČELOVOU NEINVESTIČNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE A DOTACÍ Z MPSV ČR.

Adresa: 
Štítná nad Vláří - Popov 215
Kontaktní osoba: Vedoucí střediska
Fojtíková Marie
Telefon: 571 112 202
Mobil: 733 676 710
Kontakt na pečovatelky terén: 739 344 106

Poslání

Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří zajišťuje pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání se svém domácím prostředí a podporuje zachování aktivního života a udržení kontaktu s okolím.
Pečovatelskou službu poskytujeme na území obcí Jestřabí, Štítná nad Vláří, Popov.

Cíl

Hlavní cíle Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří:

 • poskytnout odbornou pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele
 • obnovení či posílení soběstačnosti uživatele v co největší míře
 • zlepšení kvality života uživatele
 • směřovat uživatele k tomu, aby se nestal závislý na poskytované službě, ale aby se aktivně podílel na řešení své situace
 • aktivně vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů
 • pomoc rodinným příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni a snažíme se jim být co nejvíce nápomocni

Dlouhodobé cíle:

 • zavedení Standardů kvality do praxe
 •  seznámení uživatelů s vnitřními pravidly zařízení do roku 2015 ( zodpovídá vedoucí 
  zařízení)
 • zavedení fungujícího systému individuálního plánování do roku 2015 ( zodpovídá vedoucí zařízení )

Krátkodobé cíle

 • revize smluv o poskytování pečovatelských služeb CHPS Štítná nad Vláří ( zodpovídá vedoucí zařízení)
 • aktualizace letáků střediska a jejich distribuce  ( zodp. všichni pracovníci
  zařízení)

Cílová skupina

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým občanům , kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči.

Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí ( 27 - 64 let)
- mladší senioři ( 65 - 80 let)
- starší senioři ( nad 80 let)

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a poskytuje se za plnou úhradu, podle platného ceníku, s výjimkou občanů, kteří jsou ze zákona od platby osvobozeni. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, především pak §40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu 505. /2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací.

Pečovatelská služba se neposkytuje: 

 • osobám s agresivním chováním
 • osobám, které trpí infekčním onemocněním a nekompenzovanými psychickými poruchami
 • osobám, jejichž celkový stav se natolik zhoršil, že již není možno zajistit jeho potřeby prostřednictvím pečovatelské služby
 • osobám, které nastoupily ústavní péči
 • osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled
 • osobám, které neplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby (nehradí platby za službu apod.)

Rozsah poskytování Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

1.) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při celkové koupeli v domácnosti uživatele
 • pomoc při použití WC

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • donáška oběda do DPS Štítná nad Vláří 

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti , např. sezónního, po malířích apod.
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup,např.týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho úpravy


5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

Fakultativní činnosti CHPs Štítná nad Vláří


 • přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem
 • dohled nad dospělým občanem
 • pohybová edukace
 • zapůjčení termojídlonosiče
 • mytí znečištěného jídlonosiče

Ceník úkonů charitní pečovatelské služby Štítná s platností od 1.2.2015

Charitní pečovatelská služba Štítná nad/ Vláří- Penzion 215, 763 33 Štítná nad Vláří -Popov, tel.: 577 336 404

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. §6

       Kč

1.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

110,- / hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek

110,- / hod.

pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

110,- / hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

110,- / hod.

2.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny

110,- / hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

110,- / hod.

pomoc při celkové koupeli v domácnosti uživatele nebo středisku osobní hygieny

110,- / hod.

pomoc při použití WC

110,- / hod.

3.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc při přípravě jídla a pití

110,- / hod.

příprava a podání jídla a pití

110,- / hod.

donáška oběda v terénu a do DPS (při vyjímečných stavech např. po operaci, úrazech a jiných)

20,- / úkon

donáška oběda v terénu a do DPS (zvýhodněná cena, pokud má uživatel zavedenou rozšířenou službu – pomoc a podpora při podání jídla a pití)

14,50 / úkon

4.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti

120,- / hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu,např. sezónního, po malířích apod.

120,- / hod.

běžné nákupy a pochůzky

110,- / hod.

velký nákup např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti

100,- / úkon

praní a žehlení uživatelům z terénu na středisku DPS Štítná

50,- / kg

praní prádla s charitním práškem

  70,- / prač.

praní prádla s vlastním práškem

  60,- / prač.

žehlení prádla na středisku DPS Štítná

110,- / hod.

5.

Zprostředkování kontaktu ze společenským prostředím

doprovázení uživatelů do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

    110,- / hod.

Fakultativní činnosti

         Kč

Přeprava uživatele služby automobilem provozovaným poskytovatelem

8,- / km

Dohled nad dospělým uživatelem služby

120,- / hod.

Pohybová edukace

120,- / hod.

Zapůjčení termojídlonosiče

10,- / měsíc

Mytí znečištěného jídlonosiče v DPS Štítná

20,- / úkon