TATO SOCIÁLNÍ SLUŽBA JE PODPOŘENA ÚČELOVOU NEINVESTIČNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE A DOTACÍ Z MPSV ČR.

Adresa: Komenského 115, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Fojtíková Marie
Telefon: +420 571 112 202
Mobil :
+420 733 676 710
Pečovatelky v terénu mobil: 
+420 731 621 122
+420 739 391 289

Poslání Charitní pečovatelské služby Slavičín

CHPS Slavičín zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání ve svém domácím prostředí a podporuje zachování jejich aktivního života a udržení kontaktu s okolím.
Pečovatelské služby jsou poskytovány na území obcí Slavičín, Rokytnice, Šanov, Bohuslavice nad Vláří, Jestřabí, Štítná nad Vláří, Vlachovice-Vrbětice,Újezd, Vysoké Pole, Loučka,Slopné, Petrůvka, Rudimov a Lipová.

Strategické cíle Charitní pečovatelské služby Slavičín:

 • nabídnout uživatelům kvalitní a dostupnou pečovatelskou službu v daném regionu
 • poskytnout odbornou pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele
 • obnovení či posílení soběstačnosti uživatele v co největší míře
 • zlepšení kvality života uživatele
 • směřovat uživatele k tomu, aby se nestal závislý na poskytované službě, ale by se aktivně podílel na řešení své nepříznivé situace
 • aktivně vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů
 • pomoc rodinným příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni, snažíme se jim být co nejvíce nápomocni

Dlouhodobé cíle Charitní pečovatelské služby Slavičín:

 • zavedení Standardů kvality do praxe
 • seznámení uživatelů s vnitřními pravidly zařízení do konce roku 2015           ( zodpovídá vedoucí zařízení)
 • zavedení fungujícího systému individuálního plánování do konce roku 2015  ( zodpovídá vedoucí zařízení )

Krátkodobé cíle Charitní pečovatelské služby Slavičín

 • revize smluv o poskytování pečovatelských služeb CHPS Slavičín       (zodpovídá vedoucí zařízení
 • aktualizace letáků střediska a jejich distribuce  ( zodp. všichni pracovníci zařízení)

Cílová skupina uživatelů CHPS Slavičín:

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým občanům , kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči.


Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí ( 27 - 64 let)
 • mladší senioři ( 65 - 80 let)
 • starší senioři ( nad 80 let)

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a poskytuje se za plnou úhradu, podle platného ceníku, s výjimkou občanů, kteří jsou ze zákona od platby osvobozeni. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, především pak §40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu 505. /2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací.

Pečovatelská služba se neposkytuje:

 • osobám s agresivním chováním
 • osobám, které trpí infekčním onemocněním a nekompenzovanými psychickými poruchami
 • osobám, jejichž celkový stav se natolik zhoršil, že již není možno zajistit jeho potřeby prostřednictvím pečovatelské služby
 • osobám, které nastoupily ústavní péči
 • osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled
 • osobám, které neplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby (nehradí platby za službu apod.)

Zásady poskytované služby:

1. zachování lidské důstojnosti

 • rovný nediskriminující přístup k uživateli
 • respektování práva na soukromí

 2. individuální přístup k uživateli

 • služba je přizpůsobena měnícím se potřebám a zdravotnímu stavu uživatele
 • služba je tzv. „šita uživateli na míru"

3. zapojení uživatele do řešení problémů své nepříznivé situace

 •  podpora samostatného rozhodování s porozuměním důsledku takového    rozhodnutí

4. podpora samostatnosti uživatele

 • pomoc pouze v těch činnostech, které si uživatel není schopen vykonat sám
 • důraz na zvyšování sebevědomí uživatele

5. motivace k činnostem, které řeší nepříznivou životní situaci uživatele

 • podpora samostatnosti uživatele
 • vlastní rozhodování uživatele o rozsahu a formě poskytované služby
 • snaha o maximální spolupráci s rodinnými příslušníky, nejbližším okoluživatele, ostatními institucemi ( ošetřující lékař, soc. odbor, občanská sdružení apod.
 • součinnost s ošetřovatelskou domácí péčí

6. snaha o zapojení uživatele do běžného způsobu života

 • doprovod k lékaři, na úřad, vycházky, besedy
 • podpora uživatele v jeho zálibách a koníčcích
 • předčítání knih a denního tisku
 • duchovní slovo, útěcha

7. dodržování lidských práv a svobod

 • Listina základních práv a svobod
 • Práva pacientů
 • Etický kodex charitního pracovníka

Rozsah poskytování Charitní pečovatelské služby Slavičín:

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2.  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při celkové koupeli v domácnosti uživatele
 • pomoc při použití WC

3.  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • dovoz oběda v terénu
 • dovoz oběda do DPS Slavičín, Hrádek

4.  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti , např. sezónního, po malířích apod
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup,např.týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho úpravy
 • žehlení prádla v domácnosti uživatele

5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

Fakultativní činnosti CHPS Slavičín:

 • přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem
 • dohled nad dospělým občanem
 • pohybová edukace
 • zapůjčení termojídlonosiče
 • mytí znečištěného jídlonosiče

Ceník úkonů charitní pečovatelské služby slavičín s platností od 1.1.2015

Charitní pečovatelská služba Slavičín, Komenského 115, 763 21 Slavičín, tel.: 571 112 202

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. §6

        Kč

1.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

110,- / hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek

110,- / hod.

pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

110,- / hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

110,- / hod.

2.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny

110,- / hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

110,- / hod.

pomoc při celkové koupeli v domácnosti uživatele nebo středisku osobní hygieny

110,- / hod.

pomoc při použití WC

110,- / hod.

3.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc při přípravě jídla a pití

110,- / hod.

příprava a podání jídla a pití

110,- / hod.

dovoz oběda v terénu (při vyjímečných stavech např.po operaci,úrazech a jiných)

 20,- / úkon

dovoz oběda v terénu (zvýhodněná cena,pokud má uživatel zavedenou rozšířenou službu – pomoc a podpora při podání jídla a pití)

 14,50,- / úkon

4.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti

120,- / hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu,např. sezónního, po malířích apod.

120,- / hod.

běžné nákupy a pochůzky

110,- / hod.

velký nákup např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti

100,- / úkon

praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy

50,- / kg

žehlení prádla v domácnosti uživatele a  na středisku pečovatelské služby

20,- / kg

5.

Zprostředkování kontaktu ze společenským prostředím

doprovázení uživatelů do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

   110,- / hod.

Fakultativní činnosti

       Kč

1.

Přeprava uživatele služby automobilem provozovaným poskytovatelem

8,- / km

2.

Dohled nad uživatelem služby

120,- / hod.

3.

Pohybová edukace (provádíme max.2 měsíce, opakovaně max.2x v roce) uživateli služby

120,- / hod.

4.

Zapůjčení termojídlonosiče

10,- / měsíc

5.

Mytí znečištěného jídlonosiče

20,- / úkon

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"