Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří

 • Služba je finančně podpořena z rozpočtu Zlínského kraje:
  k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 č: D/0840/2022/SOC

 • neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Štítná nad Vláří-Popov : č.12/2022
Adresa:  Štítná nad Vláří - Popov 215
Kontaktní osoba: Vedoucí střediska Fojtíková Marie
Telefon: 571 112 202
Mobil: 733 676 710
Kontakt na pečovatelky terén: 739 344 106
 

Poslání

Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří zajišťuje pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání se svém domácím prostředí a podporuje zachování aktivního života a udržení kontaktu s okolím.
Pečovatelskou službu poskytujeme na území obcí Štítná nad Vláří, Popov.

Cíl

Hlavní cíle Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří:

 • poskytnout odbornou pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele
 • obnovení či posílení soběstačnosti uživatele v co největší míře
 • zlepšení kvality života uživatele
 • směřovat uživatele k tomu, aby se nestal závislý na poskytované službě, ale aby se aktivně podílel na řešení své situace
 • aktivně vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů
 • pomoc rodinným příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni a snažíme se jim být co nejvíce nápomocni

Cílová skupina

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům, tělesně postiženým a zdravotně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči.

Věková struktura cílové skupiny:
- dospělí ( 27 - 64 let)
- mladší senioři ( 65 - 80 let)
- starší senioři ( nad 80 let)

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a poskytuje se za plnou úhradu, podle platného ceníku, s výjimkou občanů, kteří jsou ze zákona od platby osvobozeni. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, především pak §40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu 505. /2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací.

Kapacita služby:

 • počet klientů - 2
  • 2 klienti - okamžitá kapacita.

Pečovatelská služba se neposkytuje: 

 • osobám s agresivním chováním
 • osobám, které trpí infekčním onemocněním a nekompenzovanými psychickými poruchami
 • osobám, jejichž celkový stav se natolik zhoršil, že již není možno zajistit jeho potřeby prostřednictvím pečovatelské služby
 • osobám, které nastoupily ústavní péči
 • osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled
 • osobám, které neplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby (nehradí platby za službu apod.)

Rozsah poskytování Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

1.) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při celkové koupeli v domácnosti uživatele
 • pomoc při použití WC

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • donáška oběda do DPS Štítná nad Vláří 

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti , např. sezónního, po malířích apod.
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup,např.týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho úpravy


5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

Fakultativní činnosti CHPs Štítná nad Vláří

 

 • přeprava uživatele služby automobilem provozovaným poskytovatelem

7_2018_Pravidla pro poskytování charitní pečovatelské služby Štítná.pdf

Ceník úkonů pečovatelská služba Štítná nad Vláří k 1.9.2022