Denní centrum Maják

  • Služba je finančně podpořena z rozpočtu Zlínského kraje:
    k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 č: D/0840/2022/SOC

  • z rozpočetu města Slavičín - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. D/2022/04
Adresa střediska ve Slavičíně:  Komenského 115, 763 21 Slavičín

Adresa střediska v Hrádku

 Hrádecká 235, 763 21 Slavičín
Vedoucí služby:  Zůbková Magda
Telefon: 571 112 203,  734 435 242
Email na službu: magda.zubkova@slavicin.charita.cz
Provozní doba: Pondělí - Pátek      7.00 - 15.00

JAK TO U NÁS CHODÍ

Průběh dne

Ráno se všichni sejdeme u Ranního čaje, povykládáme si své zážitky, myšlenky, hodnocení předešlého dne, a to společně s pracovníky DC Maják. Seznámíme se s programem na daný den, který můžeme upravit podle své momentální nálady nebo počasí.

Pak se všichni vrhneme do práce – tvoření, učení, hraní her, můžeme jít na procházku nebo  máme na daný den předem domluvený program – posilovna, karaoke … Podílíme se na plnění svých individuálních plánů, které si každý z nás vymyslel a vytvořil se svým klíčovým pracovníkem.

Nezapomeneme se včas nasvačit.

Před obědem dáme do pořádku denní místnost. Na úklidu se podílíme všichni podle svých možností a schopností. Všichni obědváme společně, přičemž dodržujeme zásady správného stolování. Kdo zvládá sám, nachystá si oběd sám. Kdo potřebuje pomoci, pracovníci mu rádi pomohou.

Po obědě si po sobě klienti dle svých schopností uklidí nádobí a zkontrolují své místo, aby bylo vše čisté.

Následuje odpočinek, kdy si můžeme dát kapučíno, čaj, kávu … Hrajeme různé hry, čteme knížky, zpíváme nebo jen tak relaxujeme.

Pokud je zde uživatel déle, může se svým klíčovým pracovníkem pracovat na svém individuálním plánu.

Když jedeme na výlet, platí jiný program, užíváme si den v jiném prostředí, obědváme v restauraci a zažíváme spoustu legrace.

 

POSLÁNÍ DC MAJÁK SLAVIČÍN

Centrum denních služeb Maják Slavičín zřízený Charitou Slavičín poskytuje podporu  a pomoc lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ze Slavičína a okolí.
Cílem je získat dovednosti vedoucí k seberealizaci a samostatnosti uživatelů s ohledem na věk, typ a stupeň postižení.
Zařízení slouží uživatelům formou denního pobytu ve všední dny.
Pomáhá navazovat a udržovat sociální vztahy, uplatňovat svá práva a začlenit se do běžné společnosti.

CÍLE VEDOUCÍ K NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ

- dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti s ohledem na schopnosti a dovednosti uživatelů
- rozvoj znalostí, dovedností a schopností uživatelů v oblasti sociálních vztahů, zdraví a péči o sebe
- zachování a navázání přirozených sociálních vazeb uživatelů

CÍLE NA ROK 2019

- realizace venkovního posezení pro klienty DC Maják
- zakoupení pomůcek k rozvoji uživatelů
- revize dokumentů

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

- osoby s mentálním postižením - také s poruchou autistického spektra
- osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s tělesným postižením

VĚKOVÁ STRUKTURA

- starší děti (11 - 15 let)
- dorost (16 - 18 let) 
- mladší dospělí (19 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)  
- starší senioři (nad 80 let)

Poskytované činnosti

- pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Fakultativní služby

- přeprava uživatele automobilem provozovaným poskytovatelem

Základní sociální poradenství

Rodičům uživatelů či jejich opatrovníkům nabízíme konzultace, základní sociální poradenství
a vyjednávání v zájmu uživatele služby.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ

  •  partnerství

jednáme s uživateli jako s rovnocennými partnery, snažíme se o pozitivně laděné
prostředí a o udržování dobrých vztahů

  •  individuální přístup

pracovníci služby přizpůsobují pomoc a podporu podle měnících se potřeb uživatele

  • zaměření na celek

při řešení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka,
spolupracujeme s rodinou, jinými organizacemi, institucemi

  •  křesťanské hodnoty

využíváme přirozeného přístupu k člověku na základě křesťanských hodnot

  •  rovnost bez diskriminace

každý je výjimečná osobnost

KAPACITA SLUŽBY

9 uživatelů za den

Údaj vyjadřuje okamžitou kapacitu
(pracoviště na ulici Hrádecká má kapacitu 7 klientů, pracoviště na ulici Komenského má kapacitu pro 2 klienty)

Provozní doba:

po-pá: 7.00-15.00 hod

Ke stažení

Ceník služeb Denního centra Maják platný od 1.6.2022 úprava(1).pdf

Leták služby