Charitní pečovatelská služba Slavičín

 • Služba je finančně podpořena z rozpočtu Zlínského kraje:
  k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 č: D/0840/2022/SOC

 • z rozpočetu města Slavičín - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. D/2022/04
Adresa: Komenského 115, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Fojtíková Marie
Telefon: +420 571 112 202
Mobil : +420 733 676 710
Pečovatelky v terénu mobil:  +420 731 621 122
+420 739 391 289

Poslání Charitní pečovatelské služby Slavičín

CHPS Slavičín zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání ve svém domácím prostředí a podporuje zachování jejich aktivního života a udržení kontaktu s okolím.
Pečovatelské služby jsou poskytovány na území obcí Slavičín, Rokytnice, Šanov, Bohuslavice nad Vláří, Jestřabí, Štítná nad Vláří, Vlachovice-Vrbětice,Újezd, Vysoké Pole, Loučka,Slopné, Petrůvka, Rudimov a Lipová.

Strategické cíle Charitní pečovatelské služby Slavičín:

 • nabídnout uživatelům kvalitní a dostupnou pečovatelskou službu v daném regionu
 • poskytnout odbornou pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele
 • obnovení či posílení soběstačnosti uživatele v co největší míře
 • zlepšení kvality života uživatele
 • směřovat uživatele k tomu, aby se nestal závislý na poskytované službě, ale by se aktivně podílel na řešení své nepříznivé situace
 • aktivně vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů
 • pomoc rodinným příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni, snažíme se jim být co nejvíce nápomocni

Dlouhodobé cíle Charitní pečovatelské služby Slavičín:

 • zavedení Standardů kvality do praxe
 • seznámení uživatelů s vnitřními pravidly zařízení do konce roku ( zodpovídá vedoucí zařízení)
 • zavedení fungujícího systému individuálního plánování do konce roku  ( zodpovídá vedoucí zařízení )

Krátkodobé cíle Charitní pečovatelské služby Slavičín

 • revize smluv o poskytování pečovatelských služeb CHPS Slavičín  (zodpovídá vedoucí zařízení)
 • aktualizace letáků střediska a jejich distribuce  ( zodp. všichni pracovníci zařízení)

Cílová skupina uživatelů CHPS Slavičín:

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým občanům , kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí ( 27 - 64 let)
 • mladší senioři ( 65 - 80 let)
 • starší senioři ( nad 80 let)

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a poskytuje se za plnou úhradu, podle platného ceníku, s výjimkou občanů, kteří jsou ze zákona od platby osvobozeni. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, především pak §40 a prováděcí vyhlášky k předmětnému zákonu 505. /2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací.

Pečovatelská služba se neposkytuje:

 • osobám s agresivním chováním
 • osobám, které trpí infekčním onemocněním a nekompenzovanými psychickými poruchami
 • osobám, jejichž celkový stav se natolik zhoršil, že již není možno zajistit jeho potřeby prostřednictvím pečovatelské služby
 • osobám, které nastoupily ústavní péči
 • osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled
 • osobám, které neplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby
  (nehradí platby za službu apod.)

Zásady poskytované služby:

1. zachování lidské důstojnosti

 • rovný nediskriminující přístup k uživateli
 • respektování práva na soukromí

 2. individuální přístup k uživateli

 • služba je přizpůsobena měnícím se potřebám a zdravotnímu stavu uživatele
 • služba je tzv. „šita uživateli na míru"

3. zapojení uživatele do řešení problémů své nepříznivé situace

 •  podpora samostatného rozhodování s porozuměním důsledku takového    rozhodnutí

4. podpora samostatnosti uživatele

 • pomoc pouze v těch činnostech, které si uživatel není schopen vykonat sám
 • důraz na zvyšování sebevědomí uživatele

5. motivace k činnostem, které řeší nepříznivou životní situaci uživatele

 • podpora samostatnosti uživatele
 • vlastní rozhodování uživatele o rozsahu a formě poskytované služby
 • snaha o maximální spolupráci s rodinnými příslušníky, nejbližším okoluživatele, ostatními institucemi ( ošetřující lékař, soc. odbor, občanská sdružení apod.
 • součinnost s ošetřovatelskou domácí péčí

6. snaha o zapojení uživatele do běžného způsobu života

 • doprovod k lékaři, na úřad, vycházky, besedy
 • podpora uživatele v jeho zálibách a koníčcích
 • předčítání knih a denního tisku
 • duchovní slovo, útěcha

7. dodržování lidských práv a svobod

 • Listina základních práv a svobod
 • Práva pacientů
 • Etický kodex charitního pracovníka

Rozsah poskytování Charitní pečovatelské služby Slavičín:

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2.  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při celkové koupeli v domácnosti uživatele
 • pomoc při použití WC

3.  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • dovoz oběda v terénu
 • dovoz oběda do DPS Slavičín, Hrádek

4.  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti , např. sezónního, po malířích apod
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup,např.týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho úpravy
 • žehlení prádla v domácnosti uživatele

5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby