Sociálně terapeutická dílna Slavičín

Služba  je finančně podpořena z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 č: D/3797/2018/ŘDP

Adresa:

Štítná nad Vláří 417, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Vedoucí služby:

Mgr. Maryášová Marie

Telefon:

+420 730 521 941

Email:

marie.maryasova@slavicin.charita.cz

   

Kapacita služby:

8 klientů v daný okamžik

Počet pracovníků:

3 přímá péče, 3 nepřímá

Provozní doba:

Po-Pá     7.00-15.30 hod

Poslání Sociálně terapeutické dílny Slavičín 

Poslání:

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny Slavičín je posilování schopností,
dovedností a osobních kompetencí uživatelů, kteří mají z důvodu zdravotního postižení sníženou možnost umístnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce. V rámci terapeutických činností v dílnách mají klienti možnost naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit si pracovní povinnosti, být součástí kolektivu a smysluplně trávit svůj volný čas.

Cílová skupina:

 • osoby s lehkým mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením v kombinaci s mentálním postižením,
  které mají zachovanou funkčnost horních končetin a nepotřebují celodenní péči

Našimi uživateli jsou osoby ve věku od 18 do 64 let, které mají dokončenou minimálně základní školní docházku a které mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech, nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce a jsou schopni dodržovat průběh poskytování sociální služby.

Cíle služy:

 • Klient dodržující pravidla pracovního procesu.
 • Klient zvládající dodržovat společenská pravidla.
 • Klient schopný zhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu.
 • Klient schopný fungovat v kolektivu, respektující ostatní a autority.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Dobrovolnost - do služby uživatel vstupuje dobrovolně, dle svého svobodného rozhodnutí
 • Individuální přístup- služby jsou poskytovány dle měnících individuálních potřeb uživatele
 • Respektování uživatele- služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům,                      
  usilují o zachování jejich práv a důstojnosti
 • Směřování k soběstačnosti- služby jsou poskytovány tak, aby uživatele
  nedocházelo k vytváření závislosti na službě

Pravidla poskytování služby:

Sociálně terapeutická dílna Slavičín je sociální službou, kde mohou klienti rozvíjet své dosavadní schopnosti a dovednosti, především v pracovní oblasti. Stává se tak dalším stupněm přechodu uživatele směrem na chráněný nebo otevřený trh práce.

Naplnění základních činností ze zákona

Služba podle odstavce 1 §72 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností.

Středisko sociálně terapeutické dílny Slavičín se nachází ve středu obce Štítná nad Vláří-Popov v budově Základní školy Gabry a Málinky