Osobní asistence Slavičín

 • Služba je finančně podpořena z rozpočtu Zlínského kraje:
  k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 č: D/0840/2022/SOC

 • z rozpočtu Města Valašské Klobouky č.s. 8/soc/2022
Adresa: Komenského 115, Slavičín
Vedoucí osobní asistence: Magda Zůbková
Telefon: 734435242
E-mail:  magda.zubkova@slavicin.charita.cz
Kapacita služby: 2 / daný okamžik
Počet pracovníků: 5 přímá péče, 3 nepřímá péče
Provozní doba: nepřetrzitě

Veřejný závazek Osobní asistence Slavičín

Poslání Osobní asistence Slavičín

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou služby je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na základě jeho aktuální potřeby v předem stanoveném rozsahu.

Osobní asistence je poskytována:

na území obcí v ORP Valašské Klobouky: Štítná nad Vláří, Popov, Jestřabí, Rokytnice, Drnovice, Haluzice, Křekov, Loučka, Újezd, Vlachova Lhota, Vlachovice- Vrbětice,Vysoké Pole, Smolina

na území obcí v ORP Luhačovice: Slavičín, Divnice, Nevšová, Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, Slopné, Šanov

Služba je časově neomezena.

Strategické cíle Osobní asistence Slavičín:

 • nabídnout uživatelům kvalitní a dostupnou osobní asistentskou službu v daném regionu
 • poskytnout odbornou pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele
 • obnovení či posílení soběstačnosti uživatele v co největší míře
 • zlepšení kvality života uživatele
 • směřovat uživatele k tomu, aby se nestal závislý na poskytované službě, ale by se aktivně podílel na řešení své nepříznivé situace
 • aktivně vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života a směřovat je k jejich zařazení do běžných sociálních vztahů
 • pomoc rodinným příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni a snažíme se jim být co nejvíce nápomocni
 • podporovat nezávislost a samostatnost uživatele a nerozhodovat za něj, nedělat nic co dokáže uživatel zvládnout sám

Dlouhodobé cíle Osobní asistence Slavičín

 • Každoroční aktualizace Metodiky OA (odpovídá vedoucí služby)
 • Pravidelné zhodnocování a revize individuálních plánů uživatelů ( odpovídá vedoucí služby)

Krátkodobé cíle Osobní asistence Slavičín - rok 2022

 • revize smluv o poskytování osobní asistence Slavičín (zodpovídá vedoucí zařízení)
 • aktualizace letáků střediska a jejich distribuce ( zodp.vedoucí služby)

Cílová skupina uživatelů Osobní asistence Slavičín:

Osobní asistenci poskytujeme osobám ( dle registru MPSV)

 • se zdravotním postižením,
 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • s tělesným postižením

Věková struktura uživatelů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři ( nad 80 let)

Službu nelze poskytnout občanům za předpokladu, že:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady poskytování sociální služby

Individuální přístup

 • přistupujeme ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby a osobní plány
 • vždy vycházíme s názorů klienta, má přednost před názorem pracovníka.
 • podporujeme ho v oblastech, kde mu již vlastní síly nestačí.

Partnerství a komunikacevztah mezi uživatelem a osobním klientem je založen na vzájemné důvěře, úctě a spolupráci. 

 • Respektování uživatele
  respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich přání a životní styl.

Integrace

 • snažíme co v největší míře podporovat setrvání uživatele v přirozeném prostředí 

Nestrannost

 • je kladen důraz na rovný přístup ke všem uživatelům

Profesionalita

 • odborný a profesionální přístup k uživateli. Služba je poskytována odborně kvalifikovanými pracovníky, kteří dodržují Etický kodex osobních asistentů

CENÍK ÚKONŮ OA 2022